دکتر خدیجه زمانی گندمانی

دندانپزشکثبت وقت ملاقات

علت مراجعه شما
بیمه ی تحت پوشش
مطب مورد نظر

انتخاب زمان رزرو

دوشنبه

29بهمن

سه شنبه

30بهمن

چهارشنبه

1اسفند

پنج شنبه

2اسفند

جمعه

3اسفند

شنبه

4اسفند

یکشنبه

5اسفند

دوشنبه

6اسفند

سه شنبه

7اسفند

چهارشنبه

8اسفند

پنج شنبه

9اسفند

جمعه

10اسفند

شنبه

11اسفند

یکشنبه

12اسفند

دوشنبه

13اسفند

سه شنبه

14اسفند

چهارشنبه

15اسفند

پنج شنبه

16اسفند

مهارت ها و تجربیات

تحصیلات

زبان

گواهینامه

عضویت حرفه ای

جوایز و انتشارات

بیمه مورد پذیرش

تخصص

بیانیه حرفه ای

نظرات بیماران